Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ustka i Ziemia Słupska”

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ustka i Ziemia Słupska”

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-02-27
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – nie wszystkie obrazy posiadają tekst alternatywny
 • – w niektórych elementach graficznych występuje niski kontrast
 • – niektóre elementy nawigacji nie posiadają alternatywnego tekstu
 • – niektóre teksty nie mają nagłówka

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-02-27
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Sobiczewska.
 • E-mail: agata.sobiczewska@lot.ustka.pl
 • Telefon: 59 814 71 70

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: ZARZĄD Lokalnej Organizacji Turystycznej „Ustka i Ziemia Słupska”
 • Adres: Marynarki Polskiej 71, 76-270 Ustka
 • E-mail: biuro@lot.ustka.pl
 • Telefon: 59 814 71 70

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Marynarki Polskiej

Biuro Stowarzyszenia mieści się na parterze budynku. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Marynarki Polskiej (z dostępem miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych). Budynek posiada podjazd umożliwiający dostęp dla osób z niepełnosprawonością ruchową. Ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku. Toaleta w siedzibie Stowarzyszenia jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Podmiot zapewnia informację o rozkładzie pomieszczeń tylko w formie wizualnej. Do budynku istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.