Klauzula informacyjna RODO

To jest archiwalna wersja strony z dnia 29.05.2018, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: brak

Witam,
W zwizku z rozpoczciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Supska” z siedzib w Ustce informuje, e od dnia 25 maja 2018 roku bd Pani/Panu przysugiway okrelone poniej prawa zwizane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez LOT „Ustka i Ziemia Supska”

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, e od dnia 25 maja 2018 roku aktualne bd ponisze informacje i zasady zwizane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez LOT „Ustka i Ziemia Supska”:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest LOT „Ustka i Ziemia Supska”, adres: 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynaa  Stefana Wyszyskiego 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sdowego – Rejestru Przedsibiorców pod numerem KRS 0000206568, prowadzonego przez Sd Rejonowy Gdask-Pónoc w Gdasku, VII Wydzia Gospodarczy KRS, posugujca si nadanym numerem NIP: 8392897270, (dalej zwana „Stowarzyszeniem”)
  2. Osob kontaktow w sprawach zwizanych z przetwarzaniem danych osobowych Administratorem Bezpieczestwa Informacji jest (Inspektorem Ochrony Danych): Anna aczek, z któr mona si skontaktowa poprzez email: dane.osobowe@lot.ustka.pl
  3. Pana/Pani dane osobowe bd przetwarzane zgodnie z RODO w celu przesyania Panu/Pani informacji zwizanych z dziaalnoci stowarzyszenia, w szczególnoci w celu kontaktu drog mailow, telefoniczn oraz za pomoc SMS w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem przystpienia do stowarzyszenia, zawarcia i realizacji/wykonania umowy.
  5. Pana/Pani dane osobowe bd przechowywane przez okres przesyania przez administratora informacji statutowych, o prowadzonych dziaaniach promocyjnych w Ustce i na terenie Ziemi Supskiej lub przez okres obowizku archiwizowania dokumentacji i ewentualnych roszcze, bd do czasu wycofania przez Pana/Pani zgody na przetwarzanie w tym celu.
  6. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywa Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeli bdzie to niezbdne do przesania informacji handlowych lub marketingowych. Bdziemy w takim przypadku przekazywa dane osobowe dwóm grupom odbiorców: osobom upowanionym przez nas, naszym pracownikom i wspópracownikom, którzy musz mie dostp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowizków, podmiotom przetwarzajcym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych.
  7. Przysuguje Panu/Pani prawo dania od administratora dostpu do danych osobowych Pana/Pani dotyczcych, ich sprostowania, usunicia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  8. Przysuguje Panu/Pani prawo do cofnicia zgody w kadym czasie poprzez odesanie wiadomoci  o treci NIE do otrzymanego e-maila lub przez wysanie wiadomoci na adres dane.osobowe@lot.ustka.pl
  9. Na dziaania Administratora przysuguje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzdu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Chcemy mie pewno, e rozumiej Pastwo jakie informacje gromadzimy, i e s one dla nas wane. Jednoczenie podkrelamy, e wszystkie dane s bezpieczne i nie s przekazywane osobom trzecim.

 

 

 

Opublikował: LOT Ustka i Ziemia Supska LOT
Publikacja dnia: 29.05.2018, 23:20
Dokument oglądany razy: 1 958
Podpisał:
Dokument z dnia: 29.05.2018