Klauzula informacyjna RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), Lokalna Organizacja Turystyczna „Ustka i Ziemia Słupska” z siedzibą w Ustce informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez LOT „Ustka i Ziemia Słupska”

Na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez LOT „Ustka i Ziemia Słupska”:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest LOT „Ustka i Ziemia Słupska”, adres: 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000206568, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, posługująca się nadanym numerem NIP: 8392897270, (dalej zwana „Stowarzyszeniem”)

  2. Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest (Inspektorem Ochrony Danych): Anna Żaczek, z którą można się skontaktować poprzez email: dane.osobowe@lot.ustka.pl

  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu przesyłania Panu/Pani informacji związanych z działalnością stowarzyszenia, w szczególności w celu kontaktu drogą mailową, telefoniczną oraz za pomocą SMS w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem przystąpienia do stowarzyszenia, zawarcia i realizacji/wykonania umowy.

  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres przesyłania przez administratora informacji statutowych, o prowadzonych działaniach promocyjnych w Ustce i na terenie Ziemi Słupskiej lub przez okres obowiązku archiwizowania dokumentacji i ewentualnych roszczeń, będą do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.

  6. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przesłania informacji handlowych lub marketingowych. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe dwóm grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych.

  7. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

  8. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez odesłanie wiadomości  o treści NIE do otrzymanego e-maila lub przez wysłanie wiadomości na adres dane.osobowe@lot.ustka.pl

  9. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Chcemy mieć pewność, że rozumieją Państwo jakie informacje gromadzimy, i że są one dla nas ważne. Jednocześnie podkreślamy, że wszystkie dane są bezpieczne i nie są przekazywane osobom trzecim.


 

Opublikował: LOT Ustka i Ziemia Słupska LOT
Publikacja dnia: 09.11.2022, 14:06
Dokument oglądany razy: 353
Podpisał: Szymon Orłowski
Dokument z dnia: 09.11.2022