A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP LOT Ustka i Ziemia Słupska
BIP LOT Ustka i Ziemia Słupska
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 15.09.2017, zmieniona z powodu:
  Oferta nieaktualna

  Oferty pracy w Lokalnej Organizacji Turystycznej

  ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA “USTKA I ZIEMIA SŁUPSKA”

  z siedzibą w USTCE

   

  ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA BIURA LOKALNEJ ORGANIZACJI TURSYTYCZNEJ “USTKA I ZIEMIA SŁUPSKA”

   

   

  1. Wymagania podstawowe:

   

  1. Obywatelstwo polskie,
   1. Wykształcenie   wyższe,   preferowane   będzie   wykształcenie   kierunkowe:   turystyka, zarzadzanie, ekonomia.
   2. 2 letni staż pracy, preferowane będą kandydatury osób, które pełniły funkcje kierownicze, związane z zarządzaniem instytucją świadczącą usługi turystyczne lub podejmowały pracę związaną zarządzaniem realizacją projektów z funduszy UE,
   3. Znajomość zagadnień z zakresu:
    • Polityki turystycznej miasta Ustka, regionu Ziemi Słupskiej oraz województwa pomorskiego;
    • Zarządzania i obsługi projektów z funduszy UE;
    • Podstawowych dokumentów strategicznych województwa pomorskiego oraz strategii rozwoju miasta Ustka;
    • Ustaw w tym w szczególności: ustawy o stowarzyszeniach, ustawy o usługach turystycznych, ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych;
    • Znajomość Statutu LOT “Ustka i Ziemia Słupska.
   4. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
   6. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   7. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 nr 168).
   8. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem, kreatywność i zaangażowanie.

   

  II.              Do podstawowych obowiązków Dyrektora Biura należeć będzie:

   

  Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Biura oraz realizację zadań Stowarzyszenia  zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami w oparciu o uchwały Zarządu, a w szczególności za:

  1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia,
  2. Prowadzenie dokumentacji Członków Stowarzyszenia oraz gromadzenie aktów prawnych regulujących działalność Stowarzyszenia,
  3. Przygotowywanie tematyki i materiałów na posiedzenia władz Stowarzyszenia,
  4. Obsługa organizacyjna posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Członków,
  5. Kierowanie działalnością Centrum Informacji Turystycznej w Ustce,
  6. Kierowanie działanością Centrum Informacji Turystycznej w Rowach (w sezonie letnim),
  7. Opracowywanie materiałów informacyjnych i problemowych z zakresu działania Biura,
  8. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia i rozwoju produktu turystycznego w regionie,
  9. Inicjowanie badań i analiz marketingowych w dziedzinie turystyki w regionie,
  10. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad funkcjonowaniem sezonowych punktów CIT,
  11. Ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Biura, podziału bieżących zadań i obowiązków pracowników Biura,
  12. Koordynowanie działań LOT w regionie,
  13. Opracowywanie projektów rocznych planów pracy i planów ekonomiczno-finansowych Biura do zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia,
  14. Opracowywanie szczegółowych planów i budżetów dla podejmowanych akcji, przedsięwzięć i prezentacji marketingowych promujących region,
  15. Pozyskiwanie środków pomocowych, dotacji budżetowych, dotacji z jednostek samorządu terenowego, z funduszy unijnych itp. na realizację zadań Stowarzyszenia,
  16. Organizowanie szkoleń z zakresu doskonalenia kadr dla potrzeb turystyki w regionie,
  17. Utrzymywanie stałego kontaktu z członkami zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi Stowarzyszenia,
  18. Wykonywanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez uprawnione organy kontrolne w odniesieniu do całokształtu działalności Biura LOT,
  19. Realizowanie innych zadań zleconych dodatkowo przez Prezesa Zarządu lub Zarząd.

   

  III.             Kandydaci   przystępujący do konkursu, zobowiązani  są przedłożyć następujące dokumenty:

   

  1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Biura Stowarzyszenia, uwzględniające możliwości realizacji działań/projektów/programów wypełniających cele statutowe LOT, w oparciu o różnorodne fundusze krajowe i europejskie. Dokument należy przedstawić w wersji papierowej, jako załącznik do składanej oferty,
  2. Poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem, kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje oraz ukończone kursy i szkolenia,
  4. Życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o: stażu pracy na stanowisku kierowniczym.
  5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
  6. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie o przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. Oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami  publicznymi, o którym mowa  w art. 31 ust. 1 pkt  4 ustawy z  dnia 17    grudnia    2004   r.    o    odpowiedzialności  za    naruszenie    dyscypliny   finansów publicznych  (Dz. U.  z 2005 r. Nr 14, poz. 114,  z późn. zm.),
  9. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  10. Oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,  poz. 926, z późn. Z

   

   

   

  Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – Dyrektor Biura LOT” w Centrum Informacji Turystycznej w Ustce, ul. Marynarki Polskiej 71, w terminie  do dnia 23 września 2017 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: LOT Ustka i Ziemia Słupska LOT
  Publikacja dnia: 15.09.2017
  Podpisał: Włodzimierz Wolski
  Dokument z dnia: 15.09.2017
  Dokument oglądany razy: 2160
MegaBIP free (2.09)